I. Házasság magyarországi anyakönyvezése

A) Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli részlegén kezdeményezheti.

A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani. A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

B) Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően több hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!

C) Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatóak):

 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
 • Magyar állampolgárság igazolása
 • Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása
 • Külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása
 • Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel (adatlap 5. pontja)
 • Konzuli díj
 • Lakcímigazoló kártya, vagy annak hiányában aláírt nyilatkozat a magyar állampolgárságú féltől a lakcímkártya elvesztéséről/hiányának okáról

D) A házasság hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat (minden esetben be kell mutatni vagy küldeni) 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége. Ha Ön az eljárás végén igényt tart a beküldött eredeti házassági okmányra, a konzuli részlegnek a hiteles másolatot kell továbbítania Magyarországra. Ebben az esetben szíveskedjen a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát is csatolni, s egyben jelezni, hogy az eredeti dokumentumra az eljárás végén igényt tart.

Figyelem! Ha a házasságot például Szaúd-Arábiában kötötték, abban az esetben az eredeti okiratot diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni. Ezt a Külügyminisztériumban tudják megtenni, melyet követően nagykövetségünk felülhitelesíti a szaúdi pecsétet. Bahrein Apostille-tag, így bahreini esetben ún. Apostille tanúsítvány elegendő.

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott házassági anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia.

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata 

3. Kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) aláírt adatlap (a lap alján letölthető): Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)

Elvált családi állapot igazolására: válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat; a válási határozatot hiteles fordítással kell ellátni.

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél/érvényes személyi igazolvány/érvényes állampolgársági bizonyítvány

6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevélmásolat.

7. A külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolását. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező házastársnak erre nincs szükség. 

8. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a kérelem nyomtatvány 4. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni.  Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje (több, mint 13 éve) elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

9. Amennyiben a házasság hazai anyakönyvezése következtében a házas felek közül az egyik, vagy mindkét magyar állampolgárságú fél neve megváltozik, akkor a lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség. Az új házassági névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására Magyarországon kerül sor.


Postán benyújtott kérelmekre vonatkozó kiegészítő szabályok

Postán benyújtott kérelemnél a kísérőlevélen szíveskedjen feltüntetni telefonszámát és e-mail címét!

A kérelmüket személyesen benyújtó ügyfelektől is azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget. Közös érdekünk, hogy az ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenő mentesebben bonyolódjon.

 

II. Válás magyarországi anyakönyvezése 

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1. Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2. Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés)
 • válást igazoló okirat hiteles fordítása
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
 • magyar állampolgárság igazolása
 • konzuli díj (megegyezően a házasságkötésnél leírtakkal)
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni.

3. Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani.A két kérelem együttesen csak személyesen adható be.

 

Letölthető adatlapok

Válás magyarországi bejegyzéséhez kitöltendő adatlap
Házasság magyarországi anyakönyvezéséhez kitöltendő adatlap
Kérelem a házassági névviselési forma módosítására