A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli részlegén kezdeményezheti. 

I. A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevél kérelem benyújtása a gyermeknek
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevél kérelem benyújtása

A házasság magyarországi anyakönyvezésére, illetve az útlevél kérelem benyújtására vonatkozóan kérjük olvassa el a honlap megfelelő oldalait!


II. A kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani. Személyes benyújtás esetén mindkét szülőnek jelen kell lennie. A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően több hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amelyet a kérelem beadásakor megjelöltek. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.

 

III. A születés anyakönyvezése, illetve ahhoz kapcsolódó eljárások kezdeményezése

A kérelem benyújtására főszabály szerint személyesen kerülhet sor. Amennyiben a gyermek házasságban született, abban az esetben a postai úton, vagy a Magyarországon, meghatalmazott útján történő ügyintézés is választható. Ha a gyermek házasságon kívül született, akkor apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, ami csak személyesen tehető meg.

     
IV. A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat
 2. a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni - a tudnivalók a honlapunknak a házasság anyakönyvezéséről szóló részében találhatók)
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. Szülők állampolgárságának igazolása
 5. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez (a lap alján letölthető) a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez vagy b.) Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
 6. Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája
 7. Konzuli díj
 8. Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 2 db útlevél képet is a gyermekről és olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt!

A mellékletek részletezése:

1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat 

A hazai anyakönyvezési eljárás során az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat bemutatására van szüksége, másolat nem elfogadható. 

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia.

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat

a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.

b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a nagykövetségen.

Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni.

c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság magyarországi anyakönyvezésénél). 

3. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap („adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez”)

Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. Szülők állampolgárságának igazolása 

Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Az ügyintézés során eredeti okmányt kell bemutatni. Másolat nem fogadható el a személyes megjelenéskor.

5. Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket.

Ha a szülő(k) bejelentették végleges külföldi letelepedésüket, akkor a „Kérelem külföldön  élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a lap alján letölthető.A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldön élő magyar állampolgár” van feltüntetve. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket.

Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre. 


Kitöltési útmutató a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványhoz:

 • az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
 • a gyermek magyarországi lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké;
 • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
 • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
 • a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait.
 • A kitöltési útmutató az oldal alján található („Kitöltési útmutató a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez”)

c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a végleges külföldi letelepedését, míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.

6. Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia. Amennyiben a kérelmet postai úton adják be, úgy a lakcímkártya másolatát kell beküldeni.

7. Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges.

Ha a születés anyakönyvezésével egyidejűleg  útlevél kérelem benyújtására is sor kerül, annak díját is be kell fizetni. 

8. Útlevél igénylése újszülött részére:

Magyar állampolgár szülő újszülött gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Újszülöttek részére lehetséges állandó és ideiglenes magánútlevél igénylése. Erről lásd a honlapunk vonatkozó részét.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!
FIGYELEM: az apai elismerő nyilatkozatot csak a konzulátuson, az ügyintézéskor írhatják alá!

A kérelmüket személyesen benyújtó ügyfelektől is azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget!! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok és a kérelmet személyesen fogják beadni, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. Amennyiben a kérelmet postai úton adják be és kérdéseik vannak az adatlappal kapcsolatosan, úgy keressenek meg minket e-mailben.

Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet nem áll módunkban átvenni. 


V., A születés, illetve születés+házasság anyakönyvezésére, valamint a gyermek útlevelére irányuló eljárás gyorsabb megoldásai

A) Kérelem benyújtása Magyarországon, meghatalmazott útján

I.) Ha a gyermek házasságban született

Az anyakönyvezési kérelmet Magyarországon meghatalmazott is benyújthatja. Ez igaz akkor is, ha csak a gyermek születését kell anyakönyvezni (mert van magyar házassági anyakönyvi kivonat), valamint akkor is, ha mind a születést, mind a szülők külföldön kötött házasságát anyakönyveztetni kell. A benyújtás lehetőségéről és a meghatalmazás pontos tartalmáról minden esetben előzetesen érdeklődni kell a benyújtás tervezett helyszíne szerinti anyakönyvvezetőnél!

A gyermek születési anyakönyvi kivonatának elkészülte után a szülők a konzulátuson adhatják be a gyermek útlevél kérelmét.

II.) Ha a gyermek házasságon kívül született

Az A) pontban leírtakhoz képest annyi az eltérés, hogy mielőtt a meghatalmazott Magyarországon kérelmet nyújtana be, a szülőknek fel kell keresniük a konzulátust az apai elismerő nyilatkozat megtétele céljából. 

B) Kérelem benyújtása postai úton, ha a gyermek házasságban született (anyakönyvezés, illetve anyakönyvezés és hazatérési célú vagy végleges magánútlevél igénylése)

Amennyiben a gyermek házasságban született, az anyakönyvezési kérelmet postai úton is be lehet nyújtani. Ha a házasságot külföldön kötötték, ez esetben a házasság magyarországi anyakönyvezését is kérni kell, de ez ugyanezen eljárás keretében, postai úton intézhető (kérjük, hogy a házasság anyakönyvezésének feltételeit nézzék meg a honlapunk megfelelő részénél).

Ha a gyermeknek egyidejűleg állandó útlevelet is szeretnének (vagyis nem sürgős a hazautazás), akkor ehhez az "Útlevél 12 éven aluli gyermekeknek" menüpontban található igénylőlapot kell letölteni.

Ha bármilyen konkrét kérdésük van, kérjük, hogy elsődlegesen e-mailben tegyék fel. 

 

VI. Dokumentumok

Az eljáráshoz szükséges adatlapok letölthetők innen: